ติดต่อสมาคมฯ

จุฬาวรรณ เพชรสุวรรณ (ส้มโอ)    เลขาชมรมฯ
Tel :082-659-6897     Email : opel888@hotmail.com

อรรณนิตย์ อุตสาหะ  ประธานชมรมฯ
Tel:084-209-8111  Email :  annit_u@yahoo.com

อภิชาติ พยุงวัฒนกิจ   รองประธานชมรมฯ
Tel:085-801-6056  Email :  Novotel Ploenchit H7176-TE@accor.com

ถวิล กุลทน  รองประธานชมรมฯ
Tel : 085-689-1481 Email: tawinkt@gmail.com

วิชัย ชยปาลกุล  เหรัญญิก
Tel:081-490-7427 Email: Wichaismart@hotmail.com

วัลลพ  เพชรพันธ์  ประชาสัมพันธ์
Tel:081-452-4579  Email: wallop12@hotmail.com

วิษณุ  ตรีเวทย์ศีล  ประชาสัมพันธ์
Tel:091-003-8819 Email: wisanu27@hotmail.com

นพดล ปิ่นจันทร์  ทะเบียน
Tel:094-498-5688  Email: nop.eng2009@gmail.com

ธณกร กันยายน  ทะเบียน
Tel:093-016-5849  Email: Tanakorn.kanyayon@gmail.com

ปฏิวัติ  ร้อยโสม  ทะเบียน
Tel:089-515-0324   Email: watyarris@outlook.com

คงวุฒิ พบสมัย  วิชาการ
Tel:081-407-9193  Email: Kongvut.pob@chatrium.com

ปรีดา เนาว์สุข  กรรมการกลาง
Tel:081-620-6696  Email: Preeda_7_5@hotmail.com